Дипломы, курсовые и рефераты!

Принципи і види зовнішньоекономічної діяльності Печать E-mail
Автор Oleg   
01.03.2013 г.

Засади, на яких будується зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання, находять своє відображення в законодавче закріплених принципах. Умовно їх можливо поділити на базові тобто загального характеру та спеціальні.

До базових принципів, які відображають основні риси законодавства, що регулює зовнішньоекономічну діяльність, відносяться такі:

принцип суверенітету держави у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності тобто її виключне право самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, керуючись власним законодавством та договірними зобов’язаннями України в галузі міжнародних економічних відносин;

принцип верховенства закону, що полягає у забороні застосування підзаконних актів, та актів управління місцевих органів, що в будь який спосіб створюють умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України;

принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва, під яким розуміється право суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв’язки в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинним законодавством України, а також у виключному праві власності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати своєї діяльності;

принцип юридичної рівності перед законом всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Він полягає у забороні будь-яких, крім передбачених Законом, дій, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками;

принцип захисту інтересів суб’єктів зовні­шньоеко­номічної діяльності передбачає рівний захист всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права, а також на території України, згідно з законами України.

До спеціальних принципів відносяться такі:

принцип еквівалентності обміну (при імпорті, експорті, бартері);

як похідний від нього принцип неприпустимості демпінгу при ввезенні і вивезенні товарів.

Саме ці принципи становлять інтерес для правоохоронних органів з точки зору можливості зді­йснення кримінальних правопорушень. Недотримання їх свідчить про те що суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності допущено певні зловживання.

Принцип еквівалентності передбачає обмін товарами, збалансований, по-перше, за змістом, по-друге, за вартістю. Тобто з еквівалентності вартісного обміну випливає неприпустимість у експорті демпінгових поставок. Тому ми бачимо, що принцип еквівалентності та принцип неприпустимості демпінгу в якійсь мірі перекривають один одного.

Практика показує, що ці принципи часто порушуються. Як було показано вище зовнішньоекономічні зв’язки нерідко носять хижацький характер. За безцінь вивозиться сировина, гостродефіцитні матеріали. Сьогодні склалась така ситуація, що за кордон Україна експортує високоліквідну продукцію, продукти хімічної і пов’язаних з нею галузей промисловості, кольорові метали та вироби з них, продукцію деревообробної промисловості та інші товари, які користуються великим попитом на внутрішньому ринку, а замість них (в тому числі і по бартеру) ввозяться товари широкого вжитку, сільгосппродукція, легкові автомашини, спиртні напої, тютюнові вироби та інші товари, які є у достатній кількості на внутрішньому ринку.

Заниження фактичної вартості товарів, сировини, що експортується чи імпортується, або явна невідповідність змістовної сторони бартерних угод повинні бути сигналом для перевірки діяльності суб’єктів ЗЕД. Як правило, нееквівалентний обмін дозволяє занижувати суми, котрі підлягають сплаті у вигляді ввізного, вивізного мита, дає змогу правопорушникам реалізувавши товар за кордон отримати валюту, яка осідає на їх власних рахунках в іноземних банках, вкладається в нерухомість, використовується для закупівлі товарів для подальшої реалізації за підвищеними цінами на території України і СНД.

Негативним наслідком порушення принципу еквівалентності обміну, який виражається у демпінгових поставках, є те, що до України з боку іноземних держав та їх економічних угруповань застосовуються антидемпінгові міри. Так, проти українських підприємців за останні два роки США, Канада та ЕС порушили 23 справи, пов’язані з українським експортом за демпінговими цінами.

До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюються в Україні суб’єктами цієї діяльності, згідно з законодавством належать:

- експорт та імпорт товарів, капіталу та робочої сили;

- надання суб’єктами ЗЕД України послуг іноземним суб’єктам господарчої діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших послуг, що не заборонені законами України;

- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарчої діяльності, а також навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках передбачених законом;

- кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зов­нішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарчої діяльності;

- створення суб’єктами ЗЕД банківських, кредитних та страхових установ за межами України;

- спільна підприємницька діяльність із іноземними суб’єктами господарчої діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

- підприємницька діяльність на території України, пов’язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарчої діяльності, аналогічна діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;

- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб’єктів ЗЕД;

- організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законом випадках;

- товарообмінні ( бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами ЗЕД та іноземними суб’єктами господарчої діяльності;

- орендні, в тому числі лізингові, операції між суб’єктами ЗЕД та іноземними суб’єктами господарчої діяльності;

- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та міжбанківському валютному ринку;

- робота фізичних осіб України на контрактній основі з іноземними суб’єктами господарської дія­льності як на території України, так і за її межами;

- робота іноземних фізичних осіб на контрактній платній основі з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;

- інші види ЗЕД, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

Зловживання можливі при здійснені будь-якого з перелічених видів ЗЕД. Ключем для виявлення, розкриття правопорушень є аналіз того чи іншого виду ЗЕД, правової бази, що його регламентує. Це дозволяє побачити прогалини в законі, виявити, які питання здійснення того чи іншого виду цієї діяльності законодавче не врегульовані що може бути використано зловмисниками. Так, наприклад, аналіз нормативної бази, що регулює здійснення бартерних, посередницьких, розрахункових видів діяльності показує, що їм притаманні такі зловживання як розкрадання неврахованих грошових ко­ш­тів з державних підприємств за допомогою демпінгу, надсилання валюти при експорті, імпорті на підставні, або збанкрутілі фірми, або ухилення від сплати податків підприємницькими структурами за допомогою цих способів. Хабарництво частіше зустрічається при здійсненні таких видів діяльності, як видача ліцензій, квот, патентів, торгівельних марок.

Використана література

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” Вед. ВРУ, 1991 № 29

Міжнародні економічні відносини, Система регулювання міжнародних економічних відносин. Прідручник. За ред. проф. Філіпенка А.С, -К.: Либідь, 1994, -251с.

Управління зовнішньоекономічною діяльність за ред. Урманова Ф.Ш. Житомир, 2000.

 
« Пред.   След. »


© 2017 Дипломы, курсовые и рефераты!
Сайт создан: 11.2008
Автор: Джигора Олег dzhigora@gmail.com