Дипломы, курсовые и рефераты!

ВСТУП Печать E-mail
Автор Oleg   
12.12.2013 г.
Увага до паблік рилейшнз (ПР) зумовлюється роллю в сучасному світі комунікативних та інформаційних процесів. Суспільні комунікації є невід’ємною частиною та однією з умов функціонування суспільно-економічного механізму як цілого на будь-якому етапі розвитку соціуму. З переходом суспільства від постіндустріального до інформаційного комунікативні та інформаційні технології стають вирішальним чинником, який зумовлює напрями і темпи соціально-економічного розвитку.
Особливість паблік рилейшнз полягає у специфічно-прикладній спрямованості теоретичного потенціалу цієї науки. Логіка курсу «Паблік рилейшнз у бізнесі» побудована у такий спосіб, щоб усвідомлення проблеми сприяло пошуку шляхів її розв’язання.
Мета дисципліни — теоретично обґрунтувати і практично апробувати основні методи та прийоми паблік рилейшнз у сфері бізнесу з їх адаптацією до умов, у яких перебуває національна економіка.
Основні завдання дисципліни:
сформувати у студентів стійкі знання з теорії паблік рилейшнз;
навчити студентів системно сприймати маркетинговий, рекламний, комунікативний процеси у бізнесі, застосовувати сучасні комунікативні та інформаційні технології для побудови ПР-кампаній;
навчити студентів самостійно відслідковувати події, що відбуваються у суспільстві і розробляти ПР-заходи для формування позитивного іміджу підприємства, досягнення ним відомості, створення довготривалих партнерських відносин між ринковими суб’єктами;
допомогти студентам набути вмінь і практичних навиків з планування, організації та проведення ПР-кампаній у бізнесі, управління кризовими ситуаціями і створення позитивного іміджу за допомогою ПР-заходів;
навчити студентів аналізувати наслідки проведення ПР-кампаній та використовувати результати аналізу в системі управління ринковою діяльністю підприємства.
Предметом дисципліни є методи, процеси і дії підприємств, спрямовані на проведення ПР-кампаній.
Дисципліна «Паблік рилейшнз у бізнесі» вивчається у безпосередньому зв’язку з основними методологічними та організаційно-економічними положеннями теорій маркетингу, менеджменту, комунікацій, маркетингових комунікацій, макро- і мікроекономіки, психології, соціології, а також з іншими дисциплінами, важливими для підготовки фахівців із маркетингу.
Опанувавши навчальну дисципліну, студент повинен знати, яким чином науково обґрунтовані підходи у паблік рилейшнз сприяють активізації та підвищенню ефективності рекламного бізнесу, створенню довготривалих партнерських відносин між ринковими суб’єктами і досягненню взаєморозуміння між підприємством і суспільством.
Унаслідок вивчення дисципліни «Паблік рилейшнз у бізнесі» студенти набувають уміння:
визначати потребу в проведенні ПР-заходів;
розробляти стратегічні і тактичні плани ПР-діяльності (визначати цілі та концепції ПР-кампанії, необхідні асигнування на неї, види та носії комунікативних повідомлень, конкретні завдання; застосовувати сучасні комунікативні технології для її побудови, а також засоби масової інформації для її проведення);
організовувати ПР-діяльність підприємства, координувати її з партнерами, рекламними агентствами, засобами масової інформації, комунікативною діяльністю конкурентів у межах певних товарних груп, впливовими особами суспільства;
ефективно продавати ПР-послуги, здійснювати консультування;
управляти кризовими ситуаціями у бізнесі за допомогою паблік рилейшнз;
вивчати ефективність проведення ПР-кампанії, розробляти рекомендації щодо її коригування;
застосовувати набуті знання у своїй практичній діяльності.
Последнее обновление ( 20.12.2013 г. )
 
След. »


© 2017 Дипломы, курсовые и рефераты!
Сайт создан: 11.2008
Автор: Джигора Олег dzhigora@gmail.com