Оформлення курсової: як оформити курсову роботу?

Вимоги до оформлення курсової роботи 2021

Зазвичай матеріали, що містять титульні листи до курсових робіт, знаходяться на кафедрах університетів, що займаються навчанням студентів. Але якщо студент не має можливості взяти їх, то ми допоможемо грамотно оформити курсову роботу. У деяких ВНЗ в оформленні курсових робіт враховується і розмітка сторінок з дотриманням рівних інтервалів «до» і «після». Щоб витримати точність інтервалів, необхідно в документі перейти на вкладку «Розмітка сторінки» і в властивостях «Інтервал» вказати потрібні інтервали.

Курсова робота повинна бути оформлена відповідним чином. В іншому випадку вона не приймається викладачем. Вона повинна мати відповідний титульний аркуш. Нумерація сторінок наскрізна, починаючи з титульного аркуша роботи, однак номер сторінки на ньому не ставиться.

Вступ, основна частина, висновок і список літератури починаються з нової сторінки.

Основні вимоги до курсової роботи: шрифт, абзаци та об’єм?

Загальні вимоги до курсової роботи 2021

 • Формат – аркуш А4;
 • Розмір, кегль – 14;
 • Шрифт курсової – Times New Roman;
 • Інтервал мід строками – 1.5;
 • Об’єм курсової роботи –  від 20 сторінок;
 • Відступ абзацу – 1.5 см;
 • Вирівнювання – по ширині;
 • Поля зліва – 2.5 см до 3 см;
 • Поля праворуч – 1 см;
 • Поля внизу і вгорі – 2 см.

Загальні вимоги щодо оформлення курсової роботи:

 • Назви заголовків пишуться з велткої літери. Можна додатково виділяти назви заголовків жирним шрифтом. Перенесення в заголовках (назви розділів і параграфів) не допускаються. В кінці заголовка позначають знаки пунктуації, знак оклику та знак питання – не ставляться.
 • Короткі заголовки (менше 15 знаків) не повинні друкуватися в різнобій (тобто, коли після кожної букви йде пробіл).
 • Довгі заголовки (понад 40 знаків) розміщують в кілька рядків, але кожен рядок по можливості повиннен мати смислове значення.
 • Текст великого заголовка виконують через один інтервал.
 • Не можна писати заголовок у кінці сторінки. Якщо на сторінці не поміщаються заголовки тексту, то заголовок і текст слід перенести на іншу сторінку.
 • Підзаголовки (назви параграфів) друкують малими літерами. Для більшої наочності їх виділяють і відокремлюють від тексту додатковими інтервалами. Підзаголовки можна виділяти підкресленням або набирати жирним шрифтом.

ПАМ’ЯТКА

Крапка, кома, двокрапка, крапка з комою, риска (дефіс) Друкуються без пробілу
Перенесення, знаки питання й оклику Після цих знаків робиться пробіл
Процент, градус Пишуться без пробілу з цифрою, до якої вони відносяться: 115%, 60 о
Лапки, дужки Перед розкриттям дужок, лапок робиться пробіл, і після закриття дужок, лапок робиться пробіл. Слова, які полягають в лапки, дужки, пишуться без пробілу.

Журнал «Наука і життя»; (Оплески)

Тире Пишеться з пропуском до цього знака і після нього. Цим тире відрізняється від риски (дефіса).

Київ – столиця нашої батьківщини. 12 – 15%. Але допускається 5-6%, 2020-2021 рр.

Параграф, номер Відокремлюються пропуском від цифри, до якої вони належать: № 18; § 23; (§§ 5-6).
Написання деяких цифр, чисел 4256; 21 245 або 3.245.317;

чотиризначні числа поділяють на групи тільки в таблицях: 6 245

25 318

2-я лінія; 2-мя цілодобово; 2-метровий; 3-поверховий; 6-ий день.

5 2/3 – ціле число відділяється пропуском.

Між знаками арифметичних дій робиться пробіл:

100 + 250 = 350; (а + в) = а 2 + 2 ав + в 2

Римські цифри Для позначення римських цифр використовуються великі літери. Римські цифри вживаються для позначення століть, кварталів року, з’їздів, конференцій, конгресів, глав підручників і ін.

У VII главі; ХХ століття; VIII з’їзд.

деякі скорочення См, м, км, км/час, кг, 200 т., 25 кг, 32 см.

Після цифри – пробіл.

;