Рекомендації з оформлення та написання реферату

Рекомендації з оформлення та написання реферату на прикладі дисципліни психологія та педагогіка.

Етапи роботи над рефератом

Реферат — це короткий виклад змісту наукових досліджень психолого-педагогічної спрямованості з обраної студентом тематики. У навчальному рефераті розкривається суть проблеми, наводяться різні точки зору, висловлюється власна думка.

Як правильно оформляти реферат?

Написання реферату є різновидом самостійної роботи студентів в процесі вивчення дисципліни психологія чи педагогіка. Даний вид навчальної діяльності спрямований на більш глибоке вивчення окремої теми. У процесі роботи над рефератом удосконалюються навички науково-дослідної роботи, розширюється науковий кругозір студентів.

Для того щоб написання реферату не перетворювалося на формальну справу, студенту необхідно пам’ятати, що реферат пишеться не для викладача, а для саморозвитку, тобто для власної користі.

Робота над рефератом проводиться в п’ять етапів

1-й етап, вибір теми

Тема вибирається з урахуванням зразкового переліку тем, пропонованого кафедрою педагогіки та психології. Студентам рекомендується вибирати тему, номер якої відповідає останнім двом цифрам в номері залікової книжки.

За погодженням з викладачем допускається самостійне формулювання теми реферату з урахуванням пізнавальних, особистісних і професійних інтересів, а також можливостей студента.

2-й етап, підбір літератури

Виконання реферату передбачає ознайомлення студента з науковою психолого-педагогічною літературою з обраної тематики. В якості джерел необхідної інформації виступають: монографії, статті, підручники та навчальні посібники. Для написання реферату з дисциплін психологія чи педагогіка необхідно використовувати чотири-п’ять першоджерел, в число яких входить не більше одного найменування підручника.

Пошук джерел доцільно починати з вивчення списку рекомендованої літератури, наведеного в параграфі даного посібника, і тематичного каталогу бібліотеки.

3-й етап, робота з літературою

Вивчення матеріалу краще починати з підручника або навчального посібника. Це дозволить зорієнтуватися в широкому проблемному полі, присвяченому обраній темі, виявити загальноприйняті в сучасному науковому психолого-педагогічному співтоваристві ідеї, що відносяться до даної тематики, уточнити найважливіші поняття і терміни. Далі можна переходити до вивчення літератури, яка безпосередньо показує проблематику реферату.

У процесі читання бажано конспектувати текст. Конспект є коротким записом прочитаного. У ньому фіксуються основні судження і висновки автора. На полях листа конспекту корисно робити власні позначки, щоб полегшити собі подальшу роботу по обробці та систематизації інформації.

4-й етап, обробка і систематизація інформації

Аналіз прочитаного матеріалу дозволяє виділити головне, сформулювати основні смислові блоки та записати зміст цих блоків своїми словами.

При порівнянні підходів різних авторів до проблеми доцільно складання порівняльно-порівняльної таблиці, в якій фіксуються, як збігаються погляди вчених, так і зони їх розбіжностей.

При роботі над темою необхідно враховувати її специфіку. Частина тем передбачає аналіз лише одного психологічного феномена або явища. До їх числа відносяться, наприклад теми: собистість, основні етапи та механізми розвитку, природа свідомості, ілюзії сприйняття і т.п.

Ряд тем вимагає розгляду психологічних явищ і властивостей в їх взаємозв’язку. Наприклад мислення і мотивація, темперамент і характер і подібні до них.

Професійна спрямованість частини пропонованих тем вимагає залучення психолого-педагогічних знань через призму специфіки професійної діяльності. Наприклад професійне мислення (на прикладі своєї спеціальності), навчання персоналу як педагогічна проблема.

5-й етап, розробка плану реферату

На основі відібраного та проаналізованого матеріалу розробляється план реферату, в якому відображається структура реферату. Загальноприйнята структура реферату така:

  1. Вступ
  2. Основна частина
  3. Узагальнення
  4. Список використаної літератури

6-й етап, написання реферату

Текст реферату пишеться відповідно до розробленого плану.

У вступі дається обґрунтування вибору теми, позначаються її професійна, соціальна та особистісна значимість. Обсяг введення, повинен бути не більше однієї сторінки.

Основна частина присвячується огляду навчальної та наукової літератури з обраної теми. В основній частині розглядається історія питання, розкриваються відповідні темі поняття, висвітлюються різні підходи, визначаються місце і роль вивчених психологічних або педагогічних фактів і закономірностей в житті та професійній діяльності.

Як правило, основна частина складається з декількох глав, в яких виділяють параграфи, в разі необхідності, пункти. Обсяг основної частини-8-10 сторінок.

У висновку підводяться підсумки та містяться особисті висновки, до яких прийшов автор в результаті самостійно проведеного огляду літератури. Обсяг цієї частини реферату не більше однієї сторінки.

Бібліографічний список включає не менше чотирьох найменувань монографій, книг або статей. Як зазначалося вище, в списку літератури має бути не більше одного найменування підручника. Джерела розташовуються в алфавітному порядку або в порядку згадки їх в тексті.

Матеріал викладається своїми словами, літературною мовою. При викладі необхідно уникати висловлювань від першої особи та прагнути використовувати непряму мову. Наприклад: на нашу думку, автор вважає, що важливо, доцільно відзначити так далі.

У тексті обов’язкові посилання на використану літературу

Посилання наводяться в квадратних дужках відразу після тексту, до якого відносяться, із зазначенням порядкового номера джерела в списку літератури і сторінки.

Наприклад:

Л.С. Виготський вважав, що будь-яке сприйняття має своє динамічне продовження в русі [2, с. 42].

Цитати наводяться дослівно, полягають в лапки і супроводжуються квадратними дужками, в яких також вказуються порядковий номер джерела в бібліографічному списку і сторінка.

Допускається виправдане скорочення цитати. В даному випадку пропущені слова замінюються три крапки.

Наприклад:

соціальні форми поведінки складніші, стаючи індивідуальними, вони знижуються до функціонування за простішими законами [2, с.16].

Вимоги до оформлення реферату

Реферат виконується на одній стороні аркуша формату А4 (297х210). При комп’ютерному наборі тексту реферату використовується 14-м кеглем. У тексті витримується одинарний міжрядковий інтервал. Поля з усіх боків листа 25.

Абзацні відступи повинні бути рівні п’яти буквах або 1,5.

Всі сторінки, крім титульної і другої, мають наскрізну нумерацію, виконану арабськими цифрами. Нумерація починається з 3-ї сторінки. Номери сторінок розташовуються по центру верхнього поля сторінки.

На титульному аркуші вказуються: тема, прізвище, ім’я, по батькові студента, курс, Група, А також посада, прізвище, ім’я, по батькові викладача, того хто перевіряє роботу. І рік написання реферату. Зразок оформлення титульного аркуша наведено в Додатку 1.

На другій сторінці реферату розміщується зміст, в якому відображається структура тексту із зазначенням сторінок, відповідних початку глав, параграфів і підпунктів. Зміст набирається 14-м світлим прямим шрифтом.

Структура реферату повинна відповідати плану

Особливу увагу необхідно звернути на правильність оформлення заголовків. Всі заголовки пишуться на середині рядка. В кінці заголовків не ставляться крапки. Заголовок не полягає в лапки і не підкреслюється. Перенесення слів у заголовках не допускається. Між заголовками і текстом витримується 2,5 інтервалу-два натискання на клавішу “Введення”.

Заголовки глав нумеруються арабськими цифрами і набираються напівжирним заголовним прямим шрифтом. Приклад:

Глава 1. Конфлікт як предмет психологічних досліджень

ДОСЛІДЖЕННЯ

Нумерація заголовка параграфа здійснюється двома арабськими цифрами, набраними напівжирним рядковим прямим шрифтом. При цьому перша цифра відповідає номеру глави, а друга – номеру параграфа.

Наприклад:

1.1. Дослідження конфліктної поведінки людини в зарубіжній психології

Пункти нумеруються трьома арабськими цифрами та друкуються напівжирним курсивом. Приклад:

1.1.1. Дослідження міжособистісних конфліктів

При оформленні бібліографії зазначаються: прізвище та ініціали автора, найменування книги або статті, назва збірника, місце видання, рік видання, номер (для журналів), сторінки (для статей), загальне число сторінок (для книг).

Нумерація джерел здійснюється в алфавітному порядку або в порядку згадки їх у тексті.

;